Foto met Verhaal9 – Rondom het Chung Hwa Congres (1927)

Op initiatief van oud-leden van Chung Hwa Hui, de Chinese studentenvereniging in Nederland, vond op 17 en 18 april 1927 in Semarang het z.g. Chung Hwa Congres plaats bij welke gelegenheid preadviezen werden gepresenteerd over actuele onderwerpen en tevens de mogelijkheden werden verkend voor de oprichting van een vereniging die vooreerst de belangen van de Chinese gemeenschap in Indië zou moeten waarborgen.

Op de bovenstaande foto is de Commissie van Voorbereiding (voorzittter: Yap Hong Tjoen) en de Commissie van Ontvangst (voorzitter: Oei Tjong Hauw) aan de vergadertafel geportretteerd.

Van links naar rechts zien we: Thio Thiam Tjong, , The Sien Tjo, Teng Sioe Hie , Kan Hok Hoei, Oei Tjong Hauw, Yap Hong Tjoen, Han Tiauw Tjong, Be Tiat Tjong, Liem Tjiauw Liat en Tan Tek Peng.

De opkomst was zeer groot. De volgende foto geeft een beeld van de vergaderzaal met ca. 200 congresgangers, onder wie een vrij groot aantal dames.

2016-05-01 17_40_41-9.Chung_Hwa_Congres_1927.pdf

Links op de voorgrond de Nederlandse delegatie, met o.a. de vertegenwoordigers van het Departement van Onderwijs (Mr. Jonkman) en het Kantoor voor Chineesche Zaken (hr. Bruineman).

Er waren intensieve beraadslagingen uitgaande van de preadviezen over:
1. De wenselijkheid van deelname in vertegenwoordigende lichamen,
2. De betekenis van de Siang Hwee (Chinese handelsverenigingen) en
3. Het lager onderwijs voor Chinezen.

Het Congres werd afgesloten met de aanname van een motie waarin de voorbereidingscommissie werd verzocht een Bond in het leven te roepen “teneinde aldus eenheid van gedachte te bereiken welke de Chineesche maatschappij ten goede komt en hierin leidt tot meer opgewekt leven, zoowel in geestelijk, politiek, sociaal als materieel opzicht”.

Op 17 april kwamen de congresgangers bijeen voor een diner in Du Pavillon :

2016-05-01 17_40_54-9.Chung_Hwa_Congres_1927.pdf

De Chung Hwa Hui, de Chineezen Bond in Nederlandsch-Indië, werd later in april 1928 opgericht met o.a. als doel “om met alle wettige en geoorloofde middelen alle belangen van de in Nederlandsch-Indië gevestigde Chineezen in den ruimsten zin van het woord te behartigen”. Voorzitter werd Kan Hok Hoei (H.H. Kan).

Bovenstaande foto’s zijn gemaakt door Saito, destijds een beroemde Japanse fotograaf in Semarang.

Zie ook:
Chung Hwa Congres 17-18 april 1927: Praeadviezen en Stenografisch Verslag in Koninklijke Bibliotheek aanvraagnr. 1142 E 72, en KITLV m ww 763
Dagblad “De Locomotief” , 19 april 1927 Het Chung Hwa Congres te Semarang” : Koninklijke Bibliotheek microfilm

Liem Hoo Soei, Februari 2013